Contact Us

Eikoh Seminar Australia Pty Ltd.

Level 1, 66 Denman Parade,
Normanhurst NSW 2076

Phone (02) 9487 5174

Open 9:00am to 5:00pm
Monday to Friday

Email: admin@eikoh.nsw.edu.au

Website: eikoh.nsw.edu.au

Normanhurst Child Care Centre

66 Denman Parade,
Normanhurst NSW 2076

Phone (02) 9487 5455
Open 7:00am to 6:00pm
Monday to Friday, 50 weeks per year.

Email: director@normanhurstldc.nsw.edu.au
Website: normanhurstldc.nsw.edu.au

Roseville Kindergarten

15 Shirley Road,
Roseville NSW 2069

Phone (02) 9416 3002

Open 8:00am to 5:30pm
Monday to Friday, 48 weeks per year.

Email: director@rosevillekindy.nsw.edu.au

Website: rosevillekindy.nsw.edu.au

St. Ives Chase Kindergarten

120 Warimoo Road,
St. Ives NSW 2075

Phone (02) 9449 8829

Open 7:00am to 6:00pm
Monday to Friday, 50 weeks per year.

Email: director@stiveschase.nsw.edu.au

Website: stiveschase.nsw.edu.au

West Ryde Long Day Care Centre

42 Mons Avenue,
West Ryde NSW 2114

Phone (02) 9858 5333

Open 7:00am to 6:00pm
Monday to Friday, 50 weeks per year.

Email: director@westrydeldc.nsw.edu.au

Website: westrydeldc.nsw.edu.au